آیا میدانید بلندترین درخت دنیا کدام است؟

یکی از بزرگترین و کهنسالترین نمونههای حیات در روی کرهی زمین، درخت سکویای کالیفرنیایی معروف به چوب سرخ است. ارتفاع این درخت بالغ بر 90 متر و قطر تنهی بعضی از انواعش به 3 تا 6 متر میرسد. مدت 400 تا 500 سال طول میکشد تا درخت سکویا به رشد کامل برسد و بالغ شود.

تصاویری از درخت سکویای

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2003  www.momenin.org